práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Vzor životopisu
Životopis by mal ako dokument, ktorý je predkladaný potenciálnym zamestnávateľom obsahovať špecifický okruh náležitostí, na základe ktorých môže zamestnávateľ získať obraz o uchádzačoch o pracovnú pozíciu a posúdiť možnosť ich prijatia.
K náležitostiam, z ktorých je tvorený štruktúrovaný životopis patria základné údaje o uchádzačovi o zamestnanie ako meno, priezvisko, príp. akademický titul, bydlisko, dátum narodenia, národnosť a kontaktné údaje. Podstatnou časťou životopisu sú pracovné skúsenosti, t.j. prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov a vykonávaných pracovných pozícií, zoradený od predchádzajúceho zamestnania. Ďalej je to dosiahnuté vzdelanie, okrem základnej školy, pokiaľ nie je najvyšším dosiahnutým vzdelaním, absolvované kurzy, zoznam ovládaných cudzích jazykov s uvedenou úrovňou ich znalosti, počítačové znalosti, vodičské oprávnenie a stručný okruh záujmov.
ŽIVOTOPIS
Osobné údaje
Akademický titul, Meno, Priezvisko
Ulica, číslo ulice
PSČ, Mesto alebo obec
Krajina
Dátum narodenia
Národnosť
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Pracovné skúsenosti
Názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa,
približný dátum trvania pracovného pomeru, pracovná pozícia, príp. stručná pracovná náplň
Vzdelanie
Názov vzdelávacej inštitúcie, adresa vzdelávacej inštitúcie,
približný dátum trvania štúdia, názov študijného odboru, príp. zameranie štúdia
Kurzy
Názov vzdelávacej inštitúcie, adresa vzdelávacej inštitúcie,
približný dátum trvania kurzu, názov kurzu, príp. zameranie kurzu
Znalosti cudzích jazykov
Cudzí jazyk - úroveň ovládania príslušného cudzieho jayka
Počítačové znalosti
Názov počítačovej znalosti - úroveň ovládania príslušnej počítačovej znalosti
Vodičské oprávnenie
Prehľad platných tried vydaného vodičského oprávenia
Záujmy
Stručný prehľad záujmov
2014 Práca|

Vzor životopisu

|Kontakt