práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Vzor výpovede zo zamestnania
Výpoveď zo zamestnania, ktorá je podaná zo strany zamestnanca musí byť vyhotovená v písomnom prevedení a musí byť doručená. Súčasťou jej obsahu by mali byť údaje, podľa ktorých je možné jednoznačne identifikovať zamestnanca a zamestnávateľa. V obsahu dokumentu by malo uvedené, že sa jedná o výpoveď, resp. rozviazanie pracovného pomeru. Dokument by mal ďalej zahŕňať odvolanie na konkrétnu časť zákonníka práce, na základe ktorej zamestnanec podáva výpoveď, dĺžku uplatňovanej výpovednej lehoty, dátum podania výpovede a dátum, ktorý bude posledným dňom zamestnanca v práci. Zamestnanec môže, ale nemusí uviesť dôvod podania výpovede. Podaná výpoveď by mala podpísaná zamestnancom.
Akademický titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo a e-mail zamestnanca
Názov zamestnávateľa
Ulica a číslo ulice
PSČ, Mesto alebo obec
Krajina
IČO
Vec: Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou
Podľa 311/2001 zákonníka práce, § 67 Vám týmto oznamujem, že podávam výpoveď zo zamestnania. Môj
pracovný pomer sa tak skončí po uplynutí jednomesačnej výpovednej doby. Mojim posledným dňom v práci
bude 31.05.2014.
S pozdravom,
Meno a priezvisko zamestnanca
v "Mesto alebo obec", dňa 30.04.2014
Podpis zamestnanca
2015 Práca|

Vzor výpovede zo zamestnania

|Kontakt