práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Vzor výpovede zo zamestnania dohodou
Výpoveď zo zamestnania formou dohody, ktorá je podaná zo strany zamestnanca musí byť vyhotovená v písomnom prevedení. Súčasťou jej obsahu by mali byť údaje, podľa ktorých je možné jednoznačne identifikovať zamestnanca a zamestnávateľa.
V obsahu dokumentu by malo byť uvedené, že sa jedná o výpoveď formou dohody, resp. dohodu o rozviazaní pracovného pomeru. Dokument by mal ďalej zahŕňať odvolanie na konkrétnu časť zákonníka práce, na základe ktorej zamestnanec podáva výpoveď, dátum podania výpovede a dátum, ktorý bude posledným dňom zamestnanca v práci. Zamestnanec môže, ale nemusí uviesť dôvod podania výpovede. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru musí byť podpísaná zamestnancom aj zástupcom zamestnávateľa.
Dohoda o skončení pracovného pomeru
Zamestnanec:
Akademický titul, meno, priezvisko
Ulica a číslo ulice
PSČ, Mesto alebo obec
Krajina
ďalej len "zamestnanec"
Zamestnávateľ:
Názov zamestnávateľa
Ulica a číslo ulice
PSČ, Mesto alebo obec
Krajina
IČO
ďalej len "zamestnávateľ"
Zamestnanec a zamestnávateľ sa podľa 311/2001 zákonníka práce, § 60 dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer, založený pracovnou zmluvou č. 123/14 zo dňa 01.03.2014. Pracovný pomer skončí dňom 10.07.2014. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. Dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku.
v "Mesto alebo obec", dňa 05.07.2014
Zamestnanec:
Meno a priezvisko zamestnanca
Podpis zamestnanca
Zástupca zamestnávateľa:
Meno a priezvisko zástupcu zamestnávateľa, obchodný názov zamestnávateľa
Podpis zástupcu zamestnávateľa
2015 Práca|

Vzor výpovede zo zamestnania dohodou

|Kontakt